Pravidla akcie „Darček k meteostaniciam Hyundai“

(ďalej len „Pravidla“)

1. ORGANIZÁTOR

 • 1.1. Organizátorom akcie je spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 8, PSČ 831 04, Bratislava, IČO: 31350798, DIČ: 2020299259 (ďalej len „Organizátor“).

2. PREVÁDZKOVATEĽ

 • 2.1. Prevádzkovateľovi akcie pre Českú republiku alebo Slovensko sú spoločnosti:
  • HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČO 49973053, so sídlom Námestie práce 2523, 760 01 Zlín
  • ELEKTROSPED, a.s., IČO: 35765038, so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
  • Alza.cz a.s., IČO 27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7
  • Internet Mall, a.s., IČO 26204967, so sídlom U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7
  • CZC.cz s.r.o., IČO: 25655701, so sídlom 1. mája 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava
  • T.S.BOHEMIA a.s., IČO: 62304381, so sídlom Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
  • SHOP TRADING s. r. o., IČO: 24717509, so sídlom Konevova 2660/141, 130 00 Praha 3
  • ďalší oficiálni maloobchodní predajcovia značky Hyundai
 • (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

3. AKCIA

 • 3.1. Princípom akcie „Darček k meteostaniciam Hyundai“ (ďalej len „Akcia“) je možnosť každého Účastníka, ktorý splní podmienky podľa týchto Pravidiel, získať od Usporiadateľa na nákup meteostanice darček v podobe radiobudíka Hyundai RAC 341 (ďalej len „Darček“).

4. ÚČASTNÍCI AKCIE

 • 4.1. Ak nie je ďalej stanovené inak, Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky uvedené v článku 5 Pravidiel (ďalej len „Účastník“).
 • 4.2. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Organizátorovi a Prevádzkovateľovi, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

5. DARČEK

 • 5.1. Účastníkovi vzniká nárok na prevzatie Darčeka od Organizátora, ak budú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • a) Účastník v dobe trvania Akcie, tj v dobe od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023 vrátane, kúpi meteostanicu Hyundai typu WS 2303, WS 2331, WS 4380, WS 8446 alebo WSP 3080 R WIND (ďalej len „Akčná meteostanica") v značkových a partnerských predajniach Prevádzkovateľov alebo prostredníctvom ich e-shopov na území Českej republiky alebo Slovenska.
  • b) Účastník najneskôr do 7. 1. 2024 vrátane riadne vyplní a odošle on-line formulár dostupný na internetových stránkach www.hyundai-electronics.cz/darek-k-meteostanici alebo www.hyundai-electronics.sk/darcek-k-meteostanici (ďalej len „ Registrácia“).
  • c) Účastník doloží vykonanie nákupu Akčnej meteostanice predložením príslušného daňového dokladu, ak bude o to Usporiadateľom požiadaný.
  • d) Účastník neodstúpil od kúpnej zmluvy (ktorej predmetom je kúpa Akčnej meteostanice) uzavretej dištančným spôsobom v súlade s ustanovením § 1829 OZ alebo z iného dôvodu.
 • 5.2. Po vykonaní Registrácia bude Účastníkovi odoslaný e-mail s potvrdením o prijatí vyplneného formulára.
 • 5.3. Darček bude bezplatne zaslaný na adresu Účastníka, ktorú uviedol pri Registrácii. Organizátor odošle Darček do 30 pracovných dní odo dňa vykonania Registrácia.
 • 5.4. Účastník sa môže zúčastniť Akcie aj opakovane; predpokladom je však vždy splnenie všetkých podmienok podľa týchto Pravidiel, a to pre každú jednotlivú účasť na Akcii.
 • 5.5. Účastník nestráca v dôsledku účasti na Akcii právo na iné bonusy, akcie a zvýhodnenia poskytované Organizátorom pri nákupe v akejkoľvek prevádzke Prevádzkovateľa.
 • 5.6. Darček nie je predmetom kúpnej zmluvy. Účastníkovi nevznikajú práva z chybného plnenia. Účastník nie je oprávnený Darček reklamovať.

6. ĎALŠIE PODMIENKY

 • 6.1. Ak Účastník koná nepoctivo či špekulatívne, v rozpore dobrými mravmi a/alebo spôsobom poškodzujúcim dobré meno či dobrú povesť Organizátora a/alebo inej právnickej osoby spadajúcej do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako Organizátor, je Organizátor oprávnený kedykoľvek vylúčiť Účastníka z účasti na Akcii, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.
 • 6.2. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu Darčeka pri preprave Účastníkovi.
 • 6.3. Organizátor je oprávnený Akciu kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodov ukončiť. Oznámenie o ukončení Akcie Organizátor zverejní vhodným spôsobom, najmä na internetových stránkach www.hyundai-electronics.sk/darcek-k-meteostanici. K registráciám došlým po zverejnení ukončenia Akcie nebude prihliadnuté, teda takému Účastníkovi už nevznikne nárok na Darček.
 • 6.4. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť Pravidlá či technické alebo organizačné zabezpečenie Akcie. V takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na internetových stránkach www.hyundai-electronics.sk/darcek-k-meteostanici.

7. TRVANIE AKCIE

 • 7.1. Akcia trvá od dňa 1. 11. 2023:
  • a) do 31. 12. 2023
  • b) do vypredania zásob Akčnej meteostanice a/alebo do vyčerpania zásob Darčeka
  • c) do ukončenia Akcie Organizátorom
 • 7.2. Pokiaľ boli splnené všetky podmienky podľa týchto Pravidiel, možno o získanie Darčeka zažiadať prostredníctvom Registrácie najneskôr dňa 7. 1. 2024.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 8.1. Správcom osobných údajov je Organizátor.
 • 8.2. Registráciou v Akcii vyjadruje Účastník súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Na účely tejto Akcie sú spracovávané osobné údaje Účastníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto), emailová adresa a telefónne číslo.
 • 8.3. Osobné údaje:
  • a) sú spracované iba za účelom Akcie, najmä za účelom doručenia Darčeku Účastníkovi
  • b) nebudú spracované za žiadnym iným účelom než za účelom Akcie
  • c) nebudú odovzdávané žiadnej tretej osobe, okrem osobe poverenej doručením Darčeka, osobe poskytujúcej Organizátorovi služby dátového úložiska
  • d) nebudú odovzdávané do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 8.4. budú zlikvidované, akonáhle nebude existovať žiadny účel spracovania.
 • 8.5. Účastník ako subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na výmaz osobných údajov, na obmedzenie spracovania osobných údajov a na prenos osobných údajov.
 • 8.6. Účastník ako subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.
 • 8.7. Účastník sa v záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov môže obrátiť na Organizátora na adrese uvedenej v článku 1. Pravidiel alebo na kontaktných údajoch na internetových stránkach www.Hyundai.cz.
 • 8.8. Účastník sa v záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov môže obrátiť na poverencov pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese gdpr@eta.cz.
 • 8.9. Ak sa Účastník domnieva, že Organizátor postupuje pri spracovaní osobných údajov nezákonne, môže sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 9.1. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa konať v súlade s nimi.
 • 9.2. Účastník účasťou v Akcii akceptuje, že Organizátor nenesie zodpovednosť za technický stav či kvalitu Darčeka a nemožno za neho požadovať finančnú náhradu, nemožno ho vymeniť za iné vecné plnenie ani inú kompenzáciu. Darček nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než je Organizátorom stanovené. Tieto Pravidlá boli nižšie uvedeného dňa zverejnené na internetových stránkach www.hyundai-electronics.sk/darcek-k-meteostanici a v listinnej podobe sú uložené na adrese sídla Organizátora.


V Zlíne dňa 26. 10. 2023