Informačná povinnosť pri spracúvaní cookies

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka https://hyundai-electronics.sk/ používa technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, pre analýzu užívateľského správania na našej stránke. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte stlačením tlačidla ,,Súhlasím“ v spodnej časti webovej stránky.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Názov: ETA Slovakia s. r. o.
sídlo: Stará Vajnorská 8 831 04 Bratislava
IČO: 31350798
tel. kontakt: +421 220 251 101
e-mail: info@eta.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom prispôsobenia zobrazenia webovej stránky, merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklamy.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4. Druhy spracúvaných cookies

Typ Názov Konečný poskytovateľ Účel Expirácia [den]
Nevyhnutné cc-settings hyundai-electronics.sk Na udržanie funkčnosti webových stránok 365
Analytické _ga Google Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. Údaje zaznamenáva anonymne. 730
Analytické _gid Google Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. Údaje zaznamenáva anonymne. 1
Analytické _gac_ Google Súbor cookie používaný službou Google Analytics na obmedzenie množstva dát zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti. 1
Analytické _gat_UA-77733725-3 Google Súbor cookie používaný službou Google Analytics na obmedzenie množstva dát zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti. 1
Marketingové __Secure-3PAPISID Google (Youtube) Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok, aby sa im prostredníctvom retargetingu zobrazovali relevantné a personalizované reklamy. 730
Marketingové __Secure-3PSID Google (Youtube) Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok, aby sa im prostredníctvom retargetingu zobrazovali relevantné a personalizované reklamy. 730
Marketingové __Secure-3PSIDCC Google (Youtube) Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok, aby sa im prostredníctvom retargetingu zobrazovali relevantné a personalizované reklamy. 365
Marketingové CONSENT Google (Youtube) Súbor cookie používaný službou YouTube na zber informácií o používateľovi pre videá uložené na webe. 730
Marketingové PREF Google (Youtube) Súbor cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora používaného Google na uchovávanie štatistík, ako návštevník používa videá YouTube na rôznych weboch. 240
Marketingové VISITOR_INFO1_LIVE Google (Youtube) Používa sa na určenie rozhrania videa používateľa. 365
Marketingové LOGIN_INFO Google (Youtube) Používa sa na zhromažďovanie informácií o používateľoch pre videá vložené na webové stránky. 730
Marketingové CONSENT Google (Youtube) Súbor cookie používaný službou YouTube na zber informácií o používateľovi pre videá uložené na webe. 730
Marketingové SID Google (Youtube) Súbor cookie používaný Google na ukladanie identifikátora relácie pre návštevníkov. 730
Marketingové HSID Google (Youtube) Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám. 730
Marketingové APISID Google (Youtube) Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám 730
Marketingové SAPISID Google (Youtube) Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám. 730
Marketingové SSID Google (Youtube) Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám. 730
Marketingové demographics Google (Youtube) Súbor cookie používaný na zber informácií o správaní návštevníka a na optimalizáciu vhodnosti reklám. 730
Marketingové GPS Google (Youtube) Súbor cookie používaný pre zacielenú reklamu na základe geografického umiestnenia. 1
Marketingové YSC Google (Youtube) Súbor cookie používaný video službou YouTube na stránkach s videami YouTube. pri ukončení prezerania

5. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním cookies pre marketing. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti.

6. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

  • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

  • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

  • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu môžete vykonať vo svojom webovom prehliadači alebo po stlačení Nastavenie cookies v pätičke webu.

  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@eta.sk, tel. č.: +421 220 251 101, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.