Obchodné podmienky

SLUŽBU HYUNDAI ZÁRUKA 40 MESIACOV POSKYTUJE:

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:

ETA – Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04 IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zapís. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B (ďalej len ETA)

Služba HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov sa poskytuje na meteostanice. Platnosť služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov je vždy u daného výrobku vyznačená.

Záruka HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov sa poskytuje nad rámec zákonnej záruky, v období od 25. do 40. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu. HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov končí bez ďalšieho uplynutím lehoty, teda posledným dňom 40. mesiaca nasledujúceho po uzavrení kúpnej zmluvy.

Podmienky uplatnenia HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov sa nezhodujú s podmienkami záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, ale riadia sa Obchodnými podmienkami HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov, ktoré sú k dispozícii na www.hyundai-electronics.sk.

Ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o právach z vadného plnenia. Pre účely HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov sa vyslovene neuplatní analógia § 1924, 2169, 1832, 2171 a 1922 odst. 2.

HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov sa neuplatní, ak je kupujúcim právnicka osoba alebo fyzická osoba podnikajúca. Môže byť využitá iba pre zakúpenie výrobku spotrebiteľom ( podľa definície § 419 Občianskeho zákonníka), nie u osôb, ktoré nakupujú výrobky pre podnikateľské účely alebo ako osoby podnikajúce.

Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienené aktiváciou tejto služby zákazníkom na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk, v sekcii ZÁRUKA 40 MESIACOV.

Aktiváciu služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov prevedie zákazník na webových stránkach www.HYUNDAI.cz tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohoto formulára sa uložia do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom sú podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov.

Aktivácia služby musí byť na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk prevedená najneskôr v termíne do 30 dňov od zakúpenia tovaru. Rozhodný dátum nákupu je uvedený na predajnom doklade.

HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov platí iba vo vybraných predajniach, obchodných reťazcoch a internetových obchodoch. Informujte sa u svojho predajcu!

 

UPLATNENIE HYUNDAI ZÁRUKY 40 MESIACOV – RIEŠENIE REKLAMÁCIE

Uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov je možné v predajni, kde zákazník výrobok kupoval alebo v autorizovanom servise.

 

PRI REKLAMÁCII JE NUTNÉ DOLOŽIŤ:

Vytlačenú verziu certifikátu, ktorý zákazník získal pri registrácii HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov

Náležitý predajný doklad k výrobku

Lehota pre vybavenie reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný. Lehota pre vybavenie reklamácie sa teda ujednáva odlišne od § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, ktorý sa pre účely poskytnutia služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 MESIACOV nepoužije.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola odstránená. Ak nie je tento postup možný, má zákazník právo na výmenu vecí.

Namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si ETA v priebehu HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov vyhradzuje právo  vyriešenia reklamácie v prípade neopraviteľnosti tovaru tak, že zákazník obdrží nový tovar zrovnateľných alebo lepších technických parametrov, ktoré ponúkne predajňa z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov zaniká bez akýchkoľvek ďalších nárokov zákazníka. V prípade, že zákazník bude uplatňovať svoje práva zo služby HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov v dobe, kedy dojde k zrušeniu či zániku služby HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov (tým sa myslí, že táto služba už nebude naďalej poskytovaná) a zákazníkovi v rámci jeho práv zo služby HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov vznikne nárok na výmenu vecí, bude zákazníkovi nový výrobok poskytnutý, ale bez služby HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov.

ETA si vyhrádza právo na určenie servisu pre prípadnu opravu reklamovaného výrobku.

ETA NEODPOVEDÁ A HYUNDAI ZÁRUKA JE NEPLATNÁ NA ZÁVADY SPÔSOBENÉ HLAVNE:

Nevhodnými prevádzkovými podmienkami

Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku

Neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku

Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelnej pohromy)

Mechanickým poškodením

Pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie

Neodborným uvedením do prevádzky

Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom

Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa Občianskeho zákonníka

ĎALŠIE POJMY A UJEDNANIE

Aktiváciou služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov

HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov neplatí pre výrobky na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.

HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov se nevzťahuje na spotrebný materiál a stratu dát.

Pri nesplnení akejkoľvek z obchodných podmienok HYUNDAI ZÁRUKY 40 mesiacov, si spoločnosť ETA vyhradzuje právo považovať HYUNDAI ZÁRUKU 40 mesiacov za neplatnú a preto za nenárokovú a nevymáhateľnú. V takomto prípade môže byť závada výrobku odstránená iba za odplatu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom.

Tieto Obchodné podmienky nabývajú účinnosť dňa 25. 5. 2018. ETA si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok HYUNDAI ZÁRUKA 40 mesiacov.

 

* Záruka HYUNDAI 40 mesiacov platí iba vo vybraných predajniach, obchodných reťazcoch a internetových obchodoch. Informujte se u svojho predajcu!