OBCHODNÉ PODMIENKY

HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV

SLUŽBU HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV POSKYTUJE:

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:

ETA – Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04 IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B

Služba HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV sa poskytuje na LED televízory. Platnosť služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV je vždy u daného výrobku vyznačená.

Záruka HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV sa poskytuje nad rámec zákonnej záruky v období od 25. do 60. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu. HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV končí uplynutím lehoty, teda posledným dňom 60. mesiaca nasledujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy.

Podmienky uplatnenia HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV sa nezhodujú s podmienkami záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, ale riadia sa Obchodnými podmienkami HYUNDAI ZÁRUKY 5 rokov, ktoré sú k dispozícii na www.hyundai-electronics.sk.

Ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o právach z vadného plnenia. Pre účely HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV sa vyslovene neuplatní analógia § 1924, 2169, 1832, 2171 a 1922 odst. 2.

HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV sa neuplatní, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca. Môže byť využitá iba pre zakúpenie výrobku spotrebiteľom ( podľa definície § 419 Občianskeho zákonníka), nie u osôb, ktoré nakupujú výrobky pre podnikateľské účely alebo ako osoby podnikajúce.

Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienený aktiváciou tejto služby zákazníkom na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk, v sekcii ZÁRUKA 5 ROKOV.

Aktiváciu služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV prevedie zákazník na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom sú podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV.

Aktivácia služby musí byť na webových stránkach www.hyundai-electronics.sk prevedená najneskôr v termíne do 30 dní od zakúpenia tovaru. Rozhodujúcí dátum nákupu je uvedený na predajnom doklade.

HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV platí iba v predajniach NAY na území Slovenskej republiky.

 

UPLATNENIE HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV– RIEŠENIE REKLAMÁCIE

Uplatnenie HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV je možné v predajni, kde zákazník výrobok kupoval alebo v autorizovanom servise.

PRI REKLAMÁCII JE NUTNÉ DOLOŽIŤ:

 • Vytlačenú verziu certifikátu, ktorý zákazník získal pri registrácii HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV
 • Originál predajný doklad k výrobku

Lehota pre vybavenie reklamácie HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný. Lehota pre vybavenie reklamácie sa teda ujednáva odlišne od § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, ktorý sa pre účely poskytnutia služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV nepoužije.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola odstránená. Ak nie je tento postup možný, má zákazník právo na výmenu vecí.

Namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si ETA v priebehu HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV vyhradzuje právo vyriešenia reklamácie v prípade neopraviteľnosti tovaru tak, že zákazník dostane nový tovar zrovnateľných alebo lepších technických parametrov, ktoré ponúkne predajňa z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV zaniká bez akýchkoľvek ďalších nárokov zákazníka. V prípade, že si zákazník bude uplatňovať svoje práva zo služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV v dobe, kedy dôjde k zrušeniu či zániku služby HYUNDAI ZÁRUKY 5 ROKOV (tým sa myslí, že táto služba už nebude naďalej poskytovaná) a zákazníkovi v rámci jeho práv zo služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV vznikne nárok na výmenu vecí, bude zákazníkovi nový výrobok poskytnutý, ale bez služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV.

ETA si vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku.

ETA NEZODPOVEDÁ A HYUNDAI ZÁRUKA JE NEPLATNÁ NA ZÁVADY SPÔSOBENÉ HLAVNE:

 • Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
 • Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
 • Neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
 • Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelnej pohromy)
 • Mechanickým poškodením
 • Pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
 • Neodborným uvedením do prevádzky
 • Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
 • Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa Občianskeho zákonníka

ĎALŠIE POJMY A UJEDNANIE

 • Aktiváciou služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV
 • HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV neplatí pre výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy
 • HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV sa nevzťahuje na spotrebný materiál a stratu dát
 • Pri nesplnení akejkoľvek z obchodných podmienok služby HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV, si spoločnosť ETA vyhradzuje právo považovať službu HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV za neplatnú a preto za nenárokovú a nevymáhateľnú. V takomto prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za odplatu po predchádzajúcej dohode so zákazníkom

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2019. ETA si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV.